AstanCarpet

Tag: اتحادیه قالیشویی

شماره تماس اتحادیه قالیشویی مشهد

شماره تماس اتحادیه قالیشویی مشهد

شماره تماس اتحادیه قالیشویی مشهد

برای تماس با اتحادیه قالیشویی مشهد، می توانید، از دو شماره 05138546309 و 05138593210 برای رسیدگی به شکایت اتحادیه استفاده کنید. و همچنین برای تماس با سازمان بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی با شماره 05131730124  تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید »
شماره تماس اتحادیه قالیشویی مشهد

شماره تماس اتحادیه قالیشویی مشهد

شماره تماس اتحادیه قالیشویی مشهد

برای تماس با اتحادیه قالیشویی مشهد، می توانید، از دو شماره 05138546309 و 05138593210 برای رسیدگی به شکایت اتحادیه استفاده کنید. و همچنین برای تماس با سازمان بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی با شماره 05131730124  تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید »