AstanCarpet

فرش و قالی کاشان

فرش و قالی کاشان

فرش و قالی کاشان حمله مغول‌ها، از خونین‌ترین اتفاقات در تاریخ چند هزار ساله ایران است. پیشتر نیز در این زمینه صحبت کرده‌ایم. در تاریخچه فرش ایران نیز به این موضوع اشاره کردیم. اما صحبت امروز ما، در مورد کاشان است. شهری که توسط مغول‌ها تخریب شد و آثار بسیار زیادی در آن از بین […]